Kallelse till årsstämma

KALLELSE
till ordinarie årsstämma i Östers Support AB (publ), 556665-7788

Tid måndagen den 2 maj 2011 klockan 17.30
Plats Curlinghallen på Värendsvallen, mitt emot ingång till tipshallen

Meddela Mats Egeholm om ditt deltagande senast den 25 april 2011. Har du inte biljett till matchen Öster – Landskrona kl 19.00, meddela mig detta i samband med anmälan så bjuder vi på entrén.
Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan inom en vecka.

Förslag till
DAGORDNING
Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar årsstämman

1. Val av ordförande vid årsstämman. Val av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Lägesrapport, bolaget samt Östers IF
7. Framläggande av årsredovisning för 2010 samt revisionsberättelse.
8. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Nyemission. Årsstämman föreslås fatta följande beslut: Styrelsen i Östers Support AB bemyndigas att före nästa ordinarie årsstämma fatta beslut om nyemission intill ett belopp om 15 000 000 kronor. Nyemitterade aktier skall vara B-aktier. Varje aktie skall ha en röst.
12.Beslut om ändring av bolagsordningens §8 till följande lydelse:
Kallelse till årsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets Webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Avslutning

Växjö den 28 mars 2011
På styrelsens uppdrag
Mats Egeholm VD