Bilaga 2 till kallelse

 Bilaga 2 till kallelsen för stämman

Information till aktieägarna inför stämmobeslut om likvidation av Östers Support AB (publ)  556665-7788 samt styrelsens förslag till beslut

Östers Support AB har tjänat ut när avtalet med Östers IF slutligen löper ut den 31/12 2021. Bolaget bildades 2004 med drygt 200 aktieägare i syfta att bistå Östers IF med ekonomisk hjälp vid rekrytering av spelare och med en samtidig förhoppning om att aktieägarna skulle få tillbaka insatta pengar plus en viss avkastning. Ursprungliga priset för aktien var 100 kr/st. Det upprättades ett tioårigt vinstdelningsavtal med föreningen vilket Östers Support AB betalade tio miljoner kronor för. Detta avtal har sedan justerats och förlängts vid två tillfällen mot betalning med ytterligare 2,8 miljoner kronor. Under resans gång har bolaget hämtat nytt kapital från aktieägarna vid två tillfällen genom nyemissioner. Nu finns det 234 450 aktier i olika stora poster på 75 ägare. Anledningen att antalet aktieägare har krympt sedan starten beror på att aktieägare vid olika tillfällen skänkt sina poster till Östers IF.

Eftersom bolagets styrelse och VD ända från starten arbetat helt utan arvoden och ingen utdelning till aktieägarna skett har 98 % av inkommit kapital gått till Östers IF. Som ni kan se i Årsredovisningen fanns det vid årsskiftet endast kvar 600 000 kr i kassan vilket motsvarar ca 2,50 kr per aktie. Huvudskälet till att kapitalet snart är förbrukat är att föreningen inte lyckats etablera sig i allsvenskan och att vinsten vid spelarförsäljningar därmed varit blygsamma eller helt uteblivit. Nuvarande aktievärde kan öka något om Östers IF säljer spelare under året men också minska eftersom en likvidation av bolaget är kostsam.

En eventuell kvarstående kassabehållning efter likvidation fördelas då mellan befintliga aktieägare i relation till hur många aktier var och en har.

Östers IF har tacksamt tagit emot alla aktiegåvor genom åren. Även om varje enskild aktie nu har ett lågt värde betyder det sammantaget ändå en hel del för föreningen. Inom Östers Supports styrelser ser vi bara positivt på att antalet aktieägare minskar ytterligare då det både sänker kostnaden för likvidationen och gör nedläggningen smidigare.

Vi vill uppmärksamma alla på att den värdeminskning som drabbat aktien sedan start är i vissa fall kvittningsbar mot andra kapitalvinster i den privata deklarationen för 2021. Vi hjälper gärna till med information om reglerna för detta.

 

För den som nu eller senare vill skänka sina aktier till föreningen räcker det att via mail eller sms meddela någon av undertecknade. VD Mats Egeholm ser då till att Östers IF registreras som ny ägare i aktieboken. Vi står till förfogande om det finns frågor.

 

 

 

Styrelsens förslag till beslut:

  1. Skälen för att bolaget ska gå i likvidation redovisas ovan. Något alternativ till likvidation finns inte
  2. Beslutet om likvidation ska gälla omedelbart
  3. Skifte beräknas kunna ske i slutet av 2021
  4. Skifteslikvidens storlek per aktie beräknas till 1,50 – 2,50 kr
  5. Advokat Jan Pyrell, Växjö, föreslås till likvidator.

 

Curt Persson                                 Mats Egeholm

Ordf. ÖSAB                                 VD ÖSAB                                                                                       0705-744863                                0705-941617
curt.w.persson@gmail.com       mats.egeholm@gmail.com