Kallelse till årsstämma

KALLELSE

Östers Support AB (publ), 556665-7788 kallar härmed till ordinarie årsstämma.

Tid: tisdagen den 25 maj 2021 kl 18,00

På grund av Covid 19-pandemin och medföljande restriktioner så kommer all röstning på stämman att ske i förväg via poströster.

För deltagande på årsstämman krävs att bifogade Bilaga 1 ”Anmälan och formulär för poströstning” returneras ifylld och undertecknad före den 18 maj 2021 till

Mats Egeholm Ingelstadsvägen 25 C 35234 Växjö
E-post: mats.egeholm@gmail.com

Endast ett fåtal mötesfunktionärer kommer att delta fysiskt på stämman.

För övriga finns det möjlighet att delta på stämman digitalt via Microsoft Teams. Du som önskar göra så anmäler dig till mats.egeholm@gmail.com senast den 24 maj. Bifoga aktuell e-postadress. Länk för uppkoppling till mötet skickas ut till anmälda under eftermiddagen den 25 maj. Ingen särskild programvara behövs, däremot en stabil internetuppkoppling.

Observera att det inte kommer att ske någon kompletterande röstning under mötet, det är endast poströsterna som kommer att räknas. Däremot finns det möjlighet att yttra sig och/eller ställa frågor.

Årsredovisningen återfinnas på bolagets hemsida www.osterssupport.se

Förslag till

DAGORDNING

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar årsstämman

1. Val av ordförande vid årsstämman. Val av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning för 2020 samt revisionsberättelse.
7. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Beslut beträffande frivillig likvidation av bolaget, se bilaga 2

Med vänlig hälsning
Curt Persson
Ingelstadsvägen 25 C
35234 Växjö
Tel 0705-744863
curt.w.persson@gmail.com