Kallelse till ordinarie årsstämma

KALLELSE
till ordinarie årsstämma i Östers Support AB (publ), 556665-7788

Tid måndagen den 6 mars 2017 klockan 18,00
Plats Östergatans Restaurang

Meddela Mats Egeholm om ditt deltagande senast den 27 Februari 2017.

Mailadress: mats.egeholm@gmail.com
Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Förslag till
DAGORDNING

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar årsstämman

1. Val av ordförande vid årsstämman. Val av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Lägesrapport, bolaget samt Östers IF
7. Framläggande av årsredovisning för 2016 samt revisionsberättelse.
8. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Nyemission. Årsstämman föreslås fatta följande beslut: Årsstämman i Östers Support AB (publ) bemyndigar härmed styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission intill ett belopp om högst 3 427 750 kronor i aktiekapital med högst 685 550 aktier med en överkurs om högst 11 572 250 kronor och allt tillhopa till ett högsta belopp om 15 000 000 kronor. De nyemitterade aktierna skall vara av serie B med en röst per aktie..

Avslutning

Växjö den 31 Januari 2017
På styrelsens uppdrag
Mats Egeholm VD