Protokoll från årsstämman

Protokoll från ordinarie årsstämma i Östers Support AB (publ), 556665-7788

Datum 31 Mars 2014

Tid 18,00

Plats Östergatans Restaurang, Växjö

 

Närvarande: se bifogade röstlängd, bilaga 1

Stämman öppnades av Curt Persson

 

§1 Val av ordförande
Till ordförande för stämman valdes Curt Persson
Till protokollförare valdes Mats Egeholm

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättad röstlängd godkändes, se bilaga 1

§3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av samtliga närvarande, bilaga 2

§4 Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs årsstämmans ordförande, Curt Persson samt Mats Gusting

 

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Det beslöts enhälligt att stämman blivit behörigen sammankallad

§6 Lägesrapport, bolaget samt Östers IF

Curt Persson redogjorde kort för bolagets historia, bland annat de avtal som tecknats med Östers IF.
Sven Johannesson från Östers IF redogjorde för läget i föreningen, både vad gäller spelartruppen, organisationen och de ekonomiska förutsättningarna inför 2014.

§7 Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret
2013-01-01 –2013-12-31 föredrogs. Stämman noterade att vi för 2013 redovisar ett positivt resultat.

§8 a) Resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes
b) Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att årets resultat,

Kronor 5617 , skall disponeras enligt följande:
i ny räkning överföres 5617 Kronor
c) Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarfrihet för
räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Noterades att beslutet var enhälligt.

§9 Arvoden
Det beslutades att något styrelsearvode eller ersättning till VD inte skall utgå.
Det beslutades att ersättning till revisorer skall utgå enligt räkning.

§9 Val
Det beslutades att styrelsen skall bestå av 6 medlemmar.
Till ledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits valdes som ordinarie ledamöter:
omval av
Olof Hallrup
Anders Hultman
Curt Persson

Henrik Stridh

Mats Egeholm

Kenth-Åke Jönsson

Till revisor valdes Tomas Jönsson.

§10 Nyemission
Årsstämman fattade följande beslut:
Årsstämman i Östers Support AB (publ) bemyndigar härmed styrelsen att före nästa ordinarie årsstämma fatta beslut om nyemission intill ett belopp om högst 3 427 750 kronor i aktiekapital med högst 685 550 aktier med en överkurs om högst 11 572 250 kronor och allt tillhopa till ett högsta belopp om 15 000 000 kronor. Nyemitterade aktier skall vara av serie B med en röst per aktie.

 

§12 Stämmans avslutande
Stämman förklarades för avslutad och ordföranden tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet

 

 

Mats Egeholm

 

Justeras

 

 

Curt Persson Mats Gusting

Ordförande